پرش لینک ها

نصب و راه اندازی و نظارت بر اجرای زیرساخت

در این بخش اجرای زیرساخت مورد نیاز هر سیستم به طور موازی با فرآیند تامین تجهیزات انجام می گردد و پس از تامین تجهیزات ، نصب آن ها مطابق با دیتیل های نصب پروژه و راه اندازی سیستم ها براساس چک لیست های نصب و راه اندازی مورد تایید کارفرما انجام خواهد شد و پس از تایید تحویل بهره بردار مجموعه می گردد.

installation and supervision