پرش لینک ها

طراحی پایه

در این مرحله کانسپت های طراحی به همراه مطالعات پایه در قالب گزارش های اولیه هر یک از سیستم ها ارائه خواهد شد. بررسی سیستم های قابل اجرا در پروژه با توجه به طرح معماری ، امکان پذیری و هزینه هریک بررسی خواهد شد و در تهیه نقشه های فاز دوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

طراحی پایه(1)
طراحی تفصیلی

طراحی تفصیلی

در این مرحله کلیه مدارک تفصیلی پروژه شامل نقشه های تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات الکتریکی ، نقشه های کامل سیستم کنترل ، سیستم های جریان ضعیف به همراه دفترچه های محاسبات مربوط به هر دیسیپلین به صورت فایل الکترونیکی به کارفرما تحویل خواهد گردید.

مهندسی کالا و تامین تجهیزات

در این مرحله با توجه به لیست تجهیزات استخراج شده از طراحی تفصیلی ، وندور لیست پروژه و همچنین برندهای مورد نظر کارفرما، کلیه تجهیزات براساس اسپک و مشخصات فنی پروژه ، مهندسی خرید شده و در بازه زمانی مورد تایید کارفرما وارد پروژه می گردد.

مهندسی کالا
اجرای زیرساخت

اجرای زیرساخت ، نصبیات و راه اندازی سیستم ها

در این بخش اجرای زیرساخت مورد نیاز هر سیستم به طور موازی با فرآیند تامین تجهیزات انجام می گردد و پس از تامین تجهیزات ، نصب آن ها مطابق با دیتیل های نصب پروژه و راه اندازی سیستم ها براساس چک لیست های نصب و راه اندازی مورد تایید کارفرما انجام خواهد شد و پس از تایید تحویل بهره بردار مجموعه می گردد.

راهبری ، تعمیرات و نگهداری سیستم ها

در این مرحله با توجه به نیازهای کارفرما عملیات راهبری ، تعمیرات و نگهداری هریک از سیستم های اجرا شده براساس چک لیست های دوره ای مصوب و دستورالعمل های راهبری و نگهداری پروژه انجام می گردد.

راهبری