پرش لینک ها

خدمات مهندسی کالا و تامین تجهیزات

در این مرحله با توجه به لیست تجهیزات استخراج شده از طراحی تفصیلی ، وندور لیست پروژه و همچنین برندهای مورد تایید کارفرما، کلیه تجهیزات براساس اسپک و مشخصات فنی پروژه، مهندسی خرید شده که شامل بررسی کیفی محصول، مشخص نمودن پارت نامبر اختصاصی هر تجهیز، تهیه لیست متریال نهایی (LOM) و لیست خرید (LOP) می باشد سپس کلیه امور بازرگانی مربوطه انجام شده و تجهیزات در بازه زمانی مورد تایید کارفرما وارد پروژه می گردد.