پرش لینک ها

خدمات راهبری و نگهداری سیستم ها

در این مرحله با توجه به نیازهای کارفرما عملیات راهبری ، تعمیرات و نگهداری هریک از سیستم های اجرا شده براساس چک لیست های دوره ای مصوب و دستورالعمل های راهبری و نگهداری پروژه انجام می گردد.

Operation and Facility Management